ReadyPlanet.com
dot dot
คู่มือประชาชน

 

 

- พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)

- พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)

- การขอคืนเงินอากรทั่วไป กรณีขอสงวนสิทธิคืนอากรภายหลังเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี

- การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา (การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 2)

- การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 6

- การนำรถยนต์บรรทุกสินค้า

- การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 5

- การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า

- การนำของติดตัวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร

- การรับบรรทุกสินค้าขาออก ณ ด่านพรมแดน

- การยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 3 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

- การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา (การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 1)

- การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

- การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าชั่วคราว

- การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางบกภายหลังการนำยานพาหนะผ่านด่านพรมแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักร

- การขออนุญาตทำการล่วงเวลา

- การขออนุญาตนำของเข้าส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว

- การนำเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศ เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

- การนำรถยนต์บรรทุกที่ไม่มีสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

- การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากร

- การนำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร ออกนอกราชอาณาจักร

- การพิจารณาอนุญาตให้รวมบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบ ศ.บ.1) หลายฉบับ เพื่อจัดทำใบขนสินค้าฉบับเดียว

- การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน

- การชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และวางเงินประกันหรือหนังสือค้ำประกัน ณ หน่วยงานศุลกากร

- การขอรับเช็คคืนเงินประกัน

- การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

- การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)

- การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าในราชอาณาจักร

- การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

 

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างแก้ไข / ปรับปรุงของ ก.พ.ร.