ReadyPlanet.com
dot dot
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก article

                               

                                   เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2549  ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่  4  (นายราฆพ ศรีศุภอรรถ) ได้ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการส่งของออกและการนำของเข้าด้วยระบบพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  (e-customs) การให้บริการภาครัฐในลักษณะ Single Roof และ Single Window เพื่อพัฒนาไปสู่ Single International Window การมุ่งมั่นในการจัดเก็บภาษีและปกป้องเศรษฐกิจโดยการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Managemetn : KM) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการป้องกันและปราบปราม (e-Enforcement) การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมศุลกากรประจำปีงบประมาณ 2550 การจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราชการตามโครงการภาคน่าอยู่ ด่านฯ น่าอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษที่มีสถานการณ์การก่อความไม่สงบเรียบร้อย รวมถึงการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริการศุลกากรเป็นมาตรฐานสากล

                     ในการนี้คณะข้าราชการของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ได้ให้การต้อนรับ สร้างความประทับใจ   เป็นเกียรติ และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดเป็นอย่างดี
กิจกรรมต่าง ๆ

ต้อนรับ ฯพณฯ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะ 20/1/2563
Big Cleaning Day ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 17/01/2563
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 11/01/2563
Big Cleaning Day article
ถวายพระพร ณ. เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย article
ปลูกป่า-พืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ article
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก article
Big cleaning งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100ปั เมือง นราธิวาส article
ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง article
จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ. เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย article
เมืองสะอาด..คนในชาติมีสุข article
วันปิยมหาราช 2557 article
ต้อนรับพลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 article
Big Cleaning Day article
อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ article
ปลูกป่าอาเซียน article
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2557 article
คาราวานใต้สุดสยาม สานสัมพันธ์ สู่ AEC ไทย-มาเลเซีย article
ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย article
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร
เจ้าหน้าที่สถานทูต สหรัฐ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด่านฯ สุไหงโก-ลก article
กาแฟยามเช้าสัญจร article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา article
กงสุลอินโดนีเซียเยี่ยมชมด่านฯ สุไหงโก-ลก article
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา article
ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย article
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก article
ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 ที่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส กับบ้านบูเก๊ะบูหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย article
ร่วมประชุมหน่วยงานป้องกันชายแดนและรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่อำเภอชายแดน จ.นราธิวาส ครั้งที่ 6/2549 article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ article
การตรวจเยี่ยมมัสยิดช่วงเดือนรอมฎอนของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก article
การร่วมงานปีการท่องเที่ยวมาเลเซีย ปี 2007 (Visit Malaysia 2007) article
การร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550 article
มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2549 article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ article
ทำบุญสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และงานกีฬาประจำปี article
ปรับปรุงถนนหน้าด่านฯ article
ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส article
ประชุมนายด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.4ครั้งที่ 5/2548 article