ReadyPlanet.com
dot dot
การซื้อของจากบริเวณชายแดน article

การซื้อของจากบริเวณชายแดน

     ภาษีอากรเป็นรายได้ที่สำคัญที่สุดของประเทศผู้ชำระภาษีอากรตามหน้าที่โดยถูกต้องจึงมีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงและนำความเจริญมาสู่บ้านเมือง ส่วนผู้ที่ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษีอากรมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนนับได้ว่าเป็นผู้บั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติเป็นการฉ้อโกงเอาเปรียบคนอื่นทั้งประเทศผู้ที่ซื้อสินค้าหนีภาษีทั้งที่พึงทราบได้จากราคาที่ต่ำผิดปกติมีส่วนสนับสนุนการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงโดยตรงสินค้าหนีภาษีที่ซื้อไปจึงอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกริบตามกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีด้วย

     การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีเนื่องจากไม่อยู่ในวิสัยที่จะสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาได้เต็มที่จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการอื่นด้วยเช่น การสืบจับแหล่งเก็บหรือค้าของเถื่อน และตรวจตรา ณ บางจุดในประเทศตามความเหมาะสมซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกว่า เกินความจำเป็นไม่สะดวกหรือไม่เป็นธรรมขึ้นได้

     ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กรมศุลกากร ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดเข้าใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทำตามข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้ในการซื้อของจากบริเวณชายแดน

(1) สินค้าที่ขายในราคาต่ำกว่าปกติในท้องตลาดทั่วไปมาก ควรถือไว้ก่อนว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบเข้ามาจำหน่ายจึงไม่ควรซื้อสินค้าดังกล่าว เพื่อช่วยกันขจัดการลักลอบ และจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อสินค้าจากบริเวณใกล้ชายแดน และนำติดตัวในการเดินทางไปมาในประเทศ หากซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก หรือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเช่นวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเป็นหลักฐาน โดย ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินนั้นๆได้ออกโดยถูกต้องและเป็นไปตามความจริง (ใบเสร็จของร้านขายจริง)

(3) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อาจสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับของที่ซื้อมาให้แสดงใบเสร็จรับเงินดังกล่าว

(4) หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้ติดต่อและแจ้งให้ด่านศุลกากร สำนักงานศุลกากรเขตที่อยู่ใกล้เคียง หรือ กรมศุลกากรทราบ

 

 

 

 

 

 

 

การชำระอากรปากระวาง

     ของทุกชนิดที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องชำระค่าภาษีอากรและปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการชำระอากรปากระวางสำหรับของติดตัวหรือของที่มีลักษณะเป็นสินค้าที่นำเข้าทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

     - ของมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท

     - สามารถชำระค่าภาษีอากรได้เป็นเงินสด ณ วันนำเข้า

     กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคุมส่งของทั้งหมดไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ ฝ่ายพิธีการด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกอัตราภาษีอากรสำหรับของนำเข้าบางชนิดเป็นอัตราภาษีอากรรวมโดยประมาณ

ชนิดของ อัตราภาษีอากร

  • เครื่องรับวิทยุ วิทยุ-เทป 30% ของราคา
  • เครื่องรับโทรทัศน์ 30% ของราคา
  • เครื่องเล่นวีดีโอ 40% ของราคา
  • กล้องถ่ายวีดีโอ 15 - 50% ของราคา
  • กล้องถ่ายรูป 10 - 15% ของราคา
  • ของเด็กเล่น 20 - 40% ของราคา
  • เสื้อผ้าสำเร็จรูป 30 - 75% ของราคา
  • เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า เข็มขัดหนัง 50 - 120% ของราคา
  • เครื่องสำอางสำเร็จรูป 30 - 80% ของราคา

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีอากรประเภทอื่นๆ อาทิ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง article
ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง article
บทสคริปท์ “ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” article
กรมศุลกากรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน article
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว article
ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง article
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป article
ติดตามด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก @ Facebook Fanpage article
ร่างขอบเขตของงาน TOR article
คำแนะนำและคำเตือนสำหรับการเดินทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ article
มาตรการป้องกันการลักลอบน้ำมันเบนซินและดีเซล article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีรถยนต์ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว และพร้อมที่จะจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการที่ต้องการรถราชการไว้ใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ article
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ article
การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร(อคล.12)(ฉบับที่ 11) article
การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่ ๓๑)*สิ่งพิมพ์ article
โครงการศุลกากรใสสะอาด article
ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก (Sungaikolok Boundary Post) article
ข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร article
ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน article