ReadyPlanet.com
dot dot
พิธีการศุลกากร

ลำดับที่

                                              รายการ                                          

ชนิดไฟล์

1

พิธีการนำเข้าสินค้าทางบก

link

 2 

พิธีการส่งออกสินค้าทางบก

link

3

การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก

link

4

พิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล

link

5

พิธีการนำของเข้าที่ได้รับบริจาค

link

6

พิธีการ A.T.A. CARNET

link

7

การนำของเข้าทางไปรษณีย์

link

8 พิธีการนำเข้าโดยบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์ link
9 การนำเข้า-ส่งออกสัตว์เลี้ยง link
10 การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว link
11 การเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิเข้ามาในประเทศ/ออกนอกประเทศ link
12 การนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน link
13 พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน link
14 ของต้องห้ามหรือต้องมีใบอนุญาต ในการนำเข้า/ส่งออก link
15 สิทธิ์การค้าเสรีและ WTO link
16 การขอคืนอากรตามมาตรา 29 link
17 คลังสินค้าทัณฑ์บน link
18 ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง X-RAY เพื่อตรวจสอบรถสินค้า ขั้นตอนการใช้งาน เครื่อง X-RAY เพื่อตรวจสอบรถสินค้า_ด่านศุลกากรสุไหงโกลก.pdf