ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติด่านฯ

 

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

 

บทนำ

 

          ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยกำหนดให้เป็นที่สำหรับการนำเข้า หรือส่งออกเฉพาะทางรถไฟเท่านั้น มีที่ทำการด่านฯ อยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

              ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย ได้ทำความตกลงร่วมมือกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนสัญจรไปมาค้าขายติดต่อกัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2516 และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการคมนาคมและการค้าที่ขยายตัว กรมศุลกากรจึงได้สร้างที่ทำการด่านศุลกากรขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2546 และใช้เป็นที่ทำการด่านฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงการคลัง กำหนดให้ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นที่ซึ่งนำของเข้าได้ทุกประเภท และส่งออกได้ทุกประเภท รวมทั้งของที่   ขอคืนอากรขาเข้า และของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท

              ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมในทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต แก่สินค้านำเข้าและส่งออก ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประมวลรัษฎากร และอัตราภาษีสรรพสามิต ปฏิบัติพิธีการแก่ของที่นำเข้า - ส่งออก ซึ่งของต้องอากร ของยกเว้นอากร ของที่ขอคืนอากรขาเข้า และของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท รวมตลอดถึงการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนที่ขนส่งทางรถไฟจากปาดังเบซาร์ ผ่านสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ไปปาเซมัส ประเทศมาเลเซีย หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การฝ่าฝืนข้อห้ามข้อกำกัดและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารในทางราชการ ให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อสอบถามหรือนักท่องเที่ยวอีกด้วย

              ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีด่านตรวจซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 2 ด่าน คือ

              1. ด่านตรวจพรมแดน ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานสุไหงโก-ลก ห่างจากที่ทำการด่านฯ 300 เมตร มีหน้าที่ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และเก็บอากรปากระวางสำหรับของติดตัวผู้โดยสารที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000.- บาท

              2. ด่านตรวจบูเก็ตตา ตั้งอยู่ที่บ้านบาโอ๊ะ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ทำการด่านฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร มีหน้าที่ในการตรวจค้นยานพาหนะ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ตามเส้นทางสายบูเก็ตตา - แว้ง - สุไหงปาดี

 

สภาพทั่วไป

              ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานศุลกากราภาคที่ 4 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดนราธิวาส เป็นด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 66 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ      โดยทางรถไฟ 1,166 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 1,250 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียด้านอำเภอปาเซมัส รัฐกลันตัน มีแม่น้ำโก-ลก กั้นเขตแดนไทย - มาเลเซีย ตั้งแต่อำเภอแว้ง จนถึงออกทะเลที่อำเภอตากใบ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งข้ามไปมาติดต่อค้าขายกันโดยตลอด โดยใช้ภาษามลายู เป็นภาษาท้องถิ่น

              การคมนาคมของอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้ 3 เส้นทาง คือ

              1. ทางรถยนต์ มีถนน 3 สายคือ

                   - สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอตากใบ เข้าจังหวัดนราธิวาส

                   - สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอสุไหงปาดี เข้าจังหวัดนราธิวาส

                   - สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ เข้าจังหวัดนราธิวาส

       2. ทางอากาศ

 เดินทางโดยรถยนต์จากสุไหงโก-ลก ผ่านตัวจังหวัดนราธิวาส ขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนราธิวาส

(ปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉพาะวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ ออกเวลาประมาณ 09.30 น)

      3. ทางรถไฟ

เดินทางโดยขึ้นรถไฟ ณ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เพื่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ

                การคมนาคมติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้ 3 เส้นทาง เช่น กัน คือ

1. ทางรถยนต์ ตามเส้นทางสุไหงโก-ลก ข้ามสะพานสุไหงโก-ลก เข้าปาเซมัส

2. ทางรถไฟ ปัจจุบันมีเฉพาะรถไฟขนส่งสินค้า จากสุไหงโก-ลก เข้าปาเซมัส

3. ทางน้ำ ใช้เรือข้ามฟากตามเส้นทางตลอดริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก และหากเป็นฤดูแล้งแม่น้ำบางตอนสามารถเดินข้าไปมาได้

 

 

 

สำนักศุลกากรภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ดำเนินการเปิดเว็บไซต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและ
สร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ
ตลอดทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ